Regulamin Programu Partnerskiego

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Grupa TENSE Polska – Grupa TENSE Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wolsztyńskiej 7/3 (kod pocztowy: 60-361), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400529, numer NIP 5272880176.
 2. Uczestnik Programu Partnerskiego – osoba, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przystąpiła do Programu Partnerskiego.
 3. Program Partnerski – prowadzony przez Grupę Tense program polecania Grupie Tense Potencjalnych Klientów.
 4. Potencjalny Klient – podmiot, który jest zainteresowany Usługami Grupy Tense i wyraził Uczestnikowi Programu Partnerskiego zgodę na przekazanie Grupie Tense jego danych celem rozpoczęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o Usługi Grupy Tense.
 5. Klient Grupy Tense – Potencjalny Klient, który zawarł z Grupą Tense umowę o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek polecenia przez Uczestnika Programu Partnerskiego.
 6. Usługi Grupy Tense – usługi świadczone przez Grupę Tense w postaci:
  1. pozycjonowania stron internetowych,
  2. obsługi kampanii Google AdWords,
  3. prowadzenia kampanii Social Media na portalach społecznościowych.
 7. Prowizja – wynagrodzenie Uczestnika Programu Partnerskiego należne w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 8. Serwis – portal internetowy służący do obsługi Programu Partnerskiego.

§ 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne.
 2. Przystąpić do Programu Partnerskiego może osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoby prawne i spółki osobowe.
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego wymaga rejestracji i założenia konta w Serwisie oraz potwierdzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w e-mailu przysłanym po rejestracji.

§ 3. Realizacja Programu Partnerskiego

 1. Polecenie Potencjalnego Klienta przez Uczestnika Programu Partnerskiego następuje za pośrednictwem Serwisu.
 2. Polecenie Potencjalnego Klienta wymaga podania danych Potencjalnego Klienta wymienionych w Serwisie, które mogą obejmować:
  1. nazwę Potencjalnego Klienta
  2. imię i nazwisko osoby kontaktowej ze strony Potencjalnego Klienta oraz jej nr telefonu lub adres e-mail,
  3. adres strony internetowej, dla której ma być świadczona choćby jedna z Usług Grupy Tense,
  4. wskazanie tej/tych z Usług Grupy Tense, którymi jest zainteresowany Potencjalny Klient.
 3. Polecenie Potencjalnego Klienta przez Uczestnika Programu Partnerskiego wymaga uprzedniego uzyskania przez Uczestnika Programu Partnerskiego zgody Potencjalnego Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w szczególności poprzez przekazanie tych danych Grupie Tense celem złożenia oferty, zaproszenia do złożenia oferty albo rozpoczęcia negocjacji z Potencjalnym Klientem. Polecenie Potencjalnego Klienta przez Uczestnika Programu Partnerskiego jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Programu Partnerskiego, iż wyżej wskazaną zgodę od Potencjalnego Klienta uzyskał.
 4. Grupa TENSE Polska za pośrednictwem Serwisu zawiadamia Uczestnika Programu Partnerskiego o tym:
  1. czy podjęto i prowadzone są negocjacje z Potencjalnym Klientem poleconym przez Uczestnika Programu Partnerskiego celem zawarcia z nim umowy o świadczenie Usług Grupy Tense – w terminie 3 dni roboczych,
  2. że Potencjalny Klient polecony przez Uczestnika Programu Partnerskiego stał się Klientem Grupy Tense albo że zakończono niepowodzeniem prowadzone z nim negocjacje – w terminie 5 dni roboczych,
  3. że rozwiązano umowę z Klientem Grupy Tense poleconym przez Uczestnika Programu Partnerskiego lub umowa z nim wygasła – w terminie 7 dni roboczych.
 5. Grupa TENSE Polska zastrzega sobie prawo niepodjęcia z Potencjalnym Klientem poleconym przez Uczestnika Programu Partnerskiego negocjacji bez podania przyczyny.

§ 4. Prowizja

 1. Uczestnikowi Programu Partnerskiego przysługuje miesięczna Prowizja od każdej opłaconej w całości faktury VAT obejmującej wynagrodzenie należne Grupie Tense od Klienta z tytułu realizacji każdej umowy o świadczenie Usług Grupy Tense zawartej z Klientem Grupy Tense wskutek polecenia przez Uczestnika Programu Partnerskiego.
 2. Jeśli dwóch lub więcej Uczestników Programu Partnerskiego poleciło tego samego Potencjalnego Klienta, uważa się, iż zawarcie z nim umowy na Usługi Grupy Tense nastąpiło wskutek polecenia przez tego Uczestnika Programu Partnerskiego, który polecił go wcześniej.
 3. Wysokość Prowizji określa Tabela Prowizji stanowiąca załącznik do Regulaminu, przy czym Prowizję oblicza się od wartości netto wskazanej na fakturze VAT tj. bez należnego podatku od towarów i usług (podatku VAT).
 4. Jeśli z tytułu otrzymania Prowizji Uczestnik Programu Partnerskiego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Prowizja polega powiększeniu o kwotę należnego podatku.
 5. Prowizja za dany miesiąc jest płatna w terminie 14 dni od doręczenia Grupie Tense prawidłowo wystawionej przez Uczestnika Programu Partnerskiego faktury VAT albo rachunku za ten miesiąc, ale nie wcześniej niż 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który naliczono Prowizję.
 6. Prowizja jest płatna na rachunek bankowy Uczestnika Programu Partnerskiego wskazany w Serwisie
 7. Prowizja nie przysługuje Uczestnikowi Programu Partnerskiego w przypadku gdy:
  1. Klient w chwili polecenia przez Uczestnika Programu Partnerskiego miał zawartą z Grupą Tense umowę o jakiekolwiek usługi świadczone przez Grupę Tense albo umowa taka uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu przed poleceniem przez Uczestnika Programu Partnerskiego,
  2. Klient zwrócił się do Grupy Tense z zapytaniem o ofertę na jakiekolwiek usługi świadczone przez Grupę Tense lub sam taką ofertę złożył zanim Uczestnik Programu Partnerskiego polecił go Grupie Tense
  3. Klient otrzymał ofertę lub propozycję współpracy od Grupy Tense albo negocjował warunki współpracy dotyczącej jakichkolwiek usług świadczonych przez Grupę Tense, zanim Uczestnik Programu Partnerskiego polecił go Grupie Tense,
  4. Klient zawarł z Grupą Tense umowę o świadczenie Usług Grupy Tense po upływie 1 roku od polecenia przez Uczestnika Programu Partnerskiego,
  5. opłacenie faktury VAT na rzecz Grupy Tense nastąpiło po upływie 6 miesięcy od terminu wymagalności wynagrodzenia Grupy Tense.
 8. Ustanie uczestnictwa w Programie Partnerskim powoduje utratę prawa do Prowizji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustało uczestnictwo w Programie Partnerskim.
 9. W przypadku odwołania Programu Partnerskiego przez Grupę Tense, osoby będące Uczestnikami Programu Partnerskiego w dniu poprzedzającym wygaszenia Programu Partnerskiego zachowują prawo do Prowizji na dotychczasowych zasadach przez okres 1 roku od dnia odwołania Programu Partnerskiego.

§ 5. Serwis

 1. Serwis prowadzony jest przez Grupę Tense lub przez podmiot trzeci na zlecenie Grupy Tense.
 2. Serwis czynny jest całodobowo.
 3. Uczestnik Programu Partnerskiego może mieć tylko jedno konto w Serwisie.
 4. Serwis poza polecaniem Potencjalnych Klientów umożliwia Uczestnikowi Programu Partnerskiego wgląd w dotychczasową realizację przez niego Programu Partnerskiego, w tym w dane pozwalające ustalić należną mu Prowizję; dane te będą zamieszczane najpóźniej do 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
 5. Serwis w miarę możliwości umożliwia także generowanie rachunku lub faktury VAT za dany miesiąc wystawianego przez Uczestnika Programu Partnerskiego oraz ich przekazanie na rzecz Grupy Tense.
 6. Grupa TENSE Polska oświadcza, iż dołoży starań, aby Serwis funkcjonował nieprzerwanie, a w przypadku awarii, aby była ona niezwłocznie usunięta.
 7. W razie ustania uczestnictwa w Programie Partnerskim, były Uczestnik Programu Partnerskiego zachowuje dostęp do Serwisu przez okres co najmniej 1 miesiąca po ustaniu uczestnictwa w Programie Partnerskim.

§ 6. Przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych

 1. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Potencjalnych Klientów i Klientów Grupy Tense zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych).
 2. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązuje się do zabezpieczenia zgromadzonych danych osobowych Potencjalnych Klientów i Klientów Grupy Tense zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z art. 32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Grupa TENSE Polska oświadcza, iż podjęła środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych przez Uczestnika Programu Partnerskiego danych osobowych Potencjalnych Klientów i Klientów Grupy Tense stosownie do przepisów, o których mowa w art. 32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 7. Zachowanie poufności

 1. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązuje się w czasie trwania uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz przez okres 15 lat po jego ustaniu zachować w tajemnicy:
  1. informację o swoim uczestnictwie w Programie Partnerskim,
  2. informacje o należnych mu Prowizjach,
  3. informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia Grupy Tense z tytułu świadczonych na rzecz Klientów Grupy Tense Usług Grupy Tense, fakt rozwiązania lub wygaśnięcia umów Grupy Tense z Klientami Grupy Tense oraz wszelkie inne informacje o Potencjalnych Klientach i Klientach Grupy Tense, które nie są dostępne publiczne, a zostały przekazane Uczestnikowi Programu Partnerskiego przez Grupę Tense z zastrzeżeniem ich poufności.
 2. Ujawnienie wskazanych informacji może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa, gdy zażąda tego uprawniony podmiot lub prośbę Grupy TENSE.

§ 8. Ustanie uczestnictwa w Programie Partnerskim

 1. Ustanie uczestnictwa w Programie Partnerskim powodują:
  1. Wypowiedzenie uczestnictwa w Programie Partnerskim,
  2. Śmierć Uczestnika Programu Partnerskiego,
  3. Pozbawienie Uczestnika Programu Partnerskiego uczestnictwa w Programie Partnerskim,
  4. Odwołanie Programu Partnerskiego przez Grupę Tense.
 2. Termin wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Partnerskim wynosi 1 miesiąc.
 3. Pozbawienie Uczestnika Programu Partnerskiego uczestnictwa w Programie Partnerskim jest możliwe w przypadku, gdy:
  1. Uczestnik Programu Partnerskiego działa na szkodę Grupy Tense,
  2. Uczestnik Programu Partnerskiego przy realizacji Programu Partnerskiego działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. Uczestnik Programu Partnerskiego w rażący lub powtarzany sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 4. Pozbawienie Uczestnika Programu Partnerskiego uczestnictwa w Programie Partnerskim następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Grupa TENSE Polska zawiadomiła Uczestnika Programu Partnerskiego o pozbawieniu go uczestnictwa w Programie Partnerskim i przyczynie tego pozbawienia.
 5. Odwołanie Programu Partnerskiego przez Grupę Tense może nastąpić po upływie 1 roku od zawiadomienia Uczestnika Programu Partnerskiego o zamiarze odwołania Programu Partnerskiego przez Grupę Tense.
 6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą mieć formę komunikatu zamieszczonego w Serwisie.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu wymaga zawiadomienia Uczestnika Programu Partnerskiego na co najmniej 14 dni przed wejściem jej w życie. Zawiadomienie może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika Programu Partnerskiego podany na jego koncie w Serwisie lub przez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie wyświetlanego przez okres co najmniej 14 dni. Brak wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od zawiadomienia jest równoznaczny z akceptacją zmiany Regulaminu.
 2. Grupa TENSE Polska wyraża zgodę, aby faktury VAT i rachunki były – w granicach określonych przez przepisy prawa – przekazywane jej w formie elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Grupą Tense a Uczestnikiem Programu Partnerskiego jest sąd właściwy dla siedziby Grupy Tense.

Załącznik nr 1 do regulaminu - Tabela prowizji

Lp. Rodzaj zawartej umowy na Usługi Grupy Tense Wysokość prowizji
1 Umowa na przygotowanie oraz obsługę kampanii reklamowych Google AdWords 10%
2 Umowa na prowadzenie działań marketingowych na portalach społecznościowych 10%
3 Umowa na pozycjonowanie strony internetowej – jeśli w miesiącu, za który obliczana jest prowizja liczba Klientów, którzy zawarli z Grupą Tense umowy o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek działań Partnera wynosi od 1 do 5 10%
4 Umowa na pozycjonowanie strony – jeśli w miesiącu, za który obliczana jest prowizja, liczba Klientów mających zawarte z Grupą Tense umowy o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek działań Partnera, wynosi od 6 do 10 12%
5 Umowa na pozycjonowanie strony – jeśli w miesiącu, za który obliczana jest prowizja, liczba Klientów mających zawarte z Grupą Tense umowy o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek działań Partnera, wynosi od 11 do 20 14%
6 Umowa na pozycjonowanie strony – jeśli w miesiącu, za który obliczana jest prowizja, liczba Klientów mających zawarte z Grupą Tense umowy o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek działań Partnera, wynosi od 21 do 30 15%
7 Umowa na pozycjonowanie strony – jeśli w miesiącu, za który obliczana jest prowizja, liczba Klientów mających zawarte z Grupą Tense umowy o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek działań Partnera, wynosi od 31 do 40 16%
8 Umowa na pozycjonowanie strony – jeśli w miesiącu, za który obliczana jest prowizja, liczba Klientów mających zawarte z Grupą Tense umowy o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek działań Partnera, wynosi od 41 do 50 17%
9 Umowa na pozycjonowanie strony – jeśli w miesiącu, za który obliczana jest prowizja, liczba Klientów mających zawarte z Grupą Tense umowy o świadczenie Usług Grupy Tense wskutek działań Partnera, wynosi ponad 50 18%

Załącznik nr 2 do regulaminu - Regulamin promocji "Euro 2021"

REGULAMIN PROMOCJI PROGRAMU PARTNERSKIEGO „Euro 2021”

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady promocji Programu Partnerskiego (zwanej dalej Promocją) prowadzonego przez Grupa TENSE Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wolsztyńskiej 7/3 (kod pocztowy: 60-361), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy -Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400529, numer NIP 5272880176.
 2. Terminy używane w Regulaminie mają takie znaczenie jak ich definicje zawarte w Regulaminie Programu Partnerskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu Programu Partnerskiego. Dotyczy to w szczególności procedury polecania Potencjalnych Klientów.
 4. Promocja dostępna jest dla Uczestników Programu Partnerskiego wybranych przez Grupa TENSE Polska.
 5. Warunkiem skorzystania z Promocji przez Uczestnika Programu Partnerskiego jest zaakceptowanie Regulaminu i maksymalnej kwoty Dodatkowej Prowizji, o której mowa w ust. 11.
 6. Promocja trwa w okresie od 27.06.2021 r. do dnia 31.07.2021 r. (zwanym dalej Okresem Promocyjnym), przy czym w stosunku do danego Uczestnika Programu Partnerskiego może być w każdej chwili odwołana przez Grupa TENSE Polska, z zachowaniem praw nabytych przez niego do chwili odwołania Promocji (prawa do Dodatkowej Prowizji jeśli polecenie Potencjalnego Klienta nastąpiło przed odwołaniem Promocji).
 7. W ramach Promocji, na zasadach dalej określonych, Partnerowi przysługuje dodatkowa prowizja (zwana dalej Dodatkową Prowizją) za:
  1. każde polecenie Potencjalnego Klientaprzez Uczestnika Programu Partnerskiego, jeśli Grupa TENSE Polska rozpoczęła z nim negocjacjew przedmiocie umowy na Usługi Grupy Tense -w wysokości 50 zł,
  2. każdą umowę na pozycjonowanie strony internetowejzawartą przez Grupa TENSE Polska z Potencjalnym Klientem wskutek polecenia Potencjalnego Klienta przez Uczestnika Programu Partnerskiego, jeśli polecenie nastąpiło w Okresie Promocyjnym i zostało opłacone wynagrodzenie z tej umowy objęte pierwszą fakturą VAT –w wysokości 100 zł,
  3. każdą umowę na przygotowanie oraz obsługę kampanii reklamowych Google Ads (poprzednio Google AdWords) zawartą przez Grupa TENSE Polska z Potencjalnym Klientem wskutek polecenia Potencjalnego Klienta przez Uczestnika Programu Partnerskiego, jeśli polecenie nastąpiło w Okresie Promocyjnym i zostało opłacone wynagrodzenie z tej umowy objęte dwoma pierwszymi fakturami VAT –w wysokości 350 zł.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 a) i b) Dodatkowa Prowizja nie przysługuje jeśli umowa z Potencjalnym Klientem zostanie zawarta później niż w ciągu 3miesięcy od polecenia Potencjalnego Klienta przez Uczestnika Programu Partnerskiego.
 9. Dodatkowa Prowizja zostanie naliczona na rachunku lub fakturze VAT wystawionej przez Uczestnika Programu Partnerskiego za następujący okres:
  1. miesiąc, w którym zakończył się Okres Promocyjny –Dodatkowa Prowizja, o której mowa w ust. 7 a),
  2. miesiąc, w którym nastąpiła zapłata pierwszej faktury VAT wystawionej na podstawie umowy zawartej z Potencjalnym Klientem –Dodatkowa Prowizja, o której mowa w ust. 7 b)
  3. miesiąc, w którym nastąpiła zapłata drugiej faktury VAT wystawionej na podstawie umowy zawartej z Potencjalnym Klientem –Dodatkowa Prowizja, o której mowa w ust. 7 c)
 10. Dodatkowa Prowizja, o której mowa w ust. 7 b) i c) nie przysługuje jeśli zapłata wynagrodzenia z umowy zawartej z Potencjalnym Klientem nastąpiła po upływie 6miesięcy od jego wymagalności.
 11. Dodatkowa Prowizja nie może przekraczać kwoty wskazanej przez Grupa TENSE Polska Uczestnikowi Programu Partnerskiego przed przystąpieniem do Promocji. Kwota ta może zostać jednostronnie zwiększona przez Grupa TENSE Polska w Okresie Promocyjnym, o czym Grupa TENSE Polska zawiadomi Uczestnika Programu Partnerskiego.
 12. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Potencjalnym Klientem Uczestnik ProgramuPartnerskiego w terminie 3 dni roboczych otrzyma stosowną informację i może przekazać Grupa TENSE Polska alternatywny sposób kontaktu z Potencjalnym klientem. W takim wypadku za datę polecenia Potencjalnego Klienta traktuję się datę pierwszego zgłoszenia Potencjalnego Klienta.
 13. Do Dodatkowej Prowizji stosuje się zasady dotyczące Prowizji określone w Regulaminie Programu Partnerskiego, w szczególności regulujące sytuacje, w których ona nie przysługuje, nastąpił zbieg w poleceniu Potencjalnego Klienta, a także zasady jej płatności i powiększenia o należny podatek od towarów i usług.
 14. Dodatkowa Prowizja przysługuje niezależnie od prowizji należnej Partnerowi według Regulaminu Programu Partnerskiego.